Oznam: ZÁKAZ LOVU! ZARYBNENÉ Kaprom K-3

NA RYBNÍKU SRZ MsO: ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru : 2-3550-1-1 OD 06.05.2019 DO 31.05.2019 LOV POVOLENÝ OD 00:00 - 01.06.2019

Oznam SRZ MsO Šaľa – 2% alebo 3 % z daní za rok 2018

Vážení rybári,


aj za rok 2018 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a taktiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% alebo 3 % zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už zaplatili. V našom prípade je to možné použiť na:

 

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

Naplnením možnosti venovania 2% alebo 3 % zo svojich daní podporíte všestranný rozvoj svojej materskej organizácie. Vzory na vyplnenie - Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane nájdete na : www.srzsala.sk a taktiež si môžete vyžiadať v rybárskom dome pri výbere rybárskych dokladov, môžu ich použiť aj Vaše manželky a rodina, Vaši zamestnávatelia a ostatní naši sympatizanti. V prípade, že sa nerozhodnete podporiť svojou 2% alebo 3 % daňou, táto suma
prepadne do štátneho rozpočtu.


Prijaté sumy podielu 2% zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 Stanov SRZ a § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to na:


a) ochrana a tvorba životného prostredia
- ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd (veterinárne rozbory rýb
a rozbory kvality vôd)
- ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
- starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania
vôd, odstraňovanie následkov ekologických havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy
- odstraňovanie následkov živelných pohrôm
- stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov
- nákup pracovných pomôcok pre rybárskych hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
- zarybnenie rybárskych revírov vzácnymi a ohrozenými druhmi rýb


b) podpora a rozvoj športu
- organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže - nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.


Postup ako venovať 2% ( 3%) z daní
1. Požiadam zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplním Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo požiadam pri výdaji povoleniek o vyplnenie uvedeného tlačiva.
3. Vyplnené a podpísané tlačivo prinesiem do rybárskeho domu SRZ MsO Šaľa, Kráľovská 33.
4. SRZ MsO Šaľa zabezpečí odnesenie tlačiva na daňový úrad za Vás.
5. V prípade, že zanesiete tlačivo na daňový úrad sami, prosíme vyhotoviť fotokópiu a dať potvrdiť vyhlásenie od daňového úradu a prineste ho do kancelárie SRZ MsO Šaľa, Kráľovská 33.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Potvrdenie o zaplatení dane 2018
Vyhlásenie o poukázaní dane 2018


Peniaze pre MsO SRZ Šaľa budú poukázané na základe fotokópie - potvrdených vyhlásení Radou SRZ Žilina.


Ďakujeme!!!