Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Na základe rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ako správcu toku boli vydané obmedzenia na vstup plavidlami do vyznačených miest pri vodných dielach Selice a Kráľová.


Obmedzenie sa vzťahuje na vstup plavidiel a lov z plavidiel vo vyznačenom priestore. Lov z brehovej časti vyznačeného priestoru je povolený s tým,že lov vo vzdialenosti 100 m od telesa hrádze vodného diela (označené tabuľami) je zakázaný.


Na oblasť CHRO platia ustanovenia Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. paragraf 7.

 

§ 15

Všeobecné ustanovenia
(1) Zakazuje sa

a) používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ich na šnúry, do rúk a do ôk a akýmkoľvek spôsobom ich podsekávať,

b) zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode,

c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,

e) loviť ryby pri vodných stavbách,28) vrátane hydromelioračných stavieb na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou,29) vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou, určenej dohodou užívateľa so správcom vodného toku od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technologických zariadení, plavebných kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich zariadení okrem hausbótu,30) v plavebných komorách, z cestných mostov, železničných mostov a lávok pre peších, v rybovodoch a vo vyznačenom úseku nad nimi a pod nimi,

f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd,

g) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru,

h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia,

i) loviť ryby spôsobom zakázaným podľa osobitného predpisu.31)

 

§ 7

Chránená rybia oblasť
(1) V záujme ochrany najmä pôvodného genofondu rýb a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb môže ministerstvo životného prostredia na základe vlastného zistenia, žiadosti užívateľa alebo výsledkov ichtyologického prieskumu po prerokovaní s užívateľom a pri vodných tokoch aj so správcom vodného toku vyhlásiť časti rybárskeho revíru alebo celý rybársky revír za chránenú rybiu oblasť.

(2) Na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie so štvrtým stupňom ochrany19) môže odborná organizácia ochrany prírody po predchádzajúcom prerokovaní s užívateľom požiadať ministerstvo životného prostredia o vyhlásenie rybárskych revírov alebo ich častí nachádzajúcich sa na území so štvrtým stupňom ochrany za chránenú rybiu oblasť, ak ide o lovné rybárske revíry a kaprové vody na vodných nádržiach, slepých ramenách, mŕtvych ramenách, odstavených ramenách a ostatných vodných plochách.

(3) Užívateľ je povinný označiť hranice chránenej rybej oblasti tabuľou s nápisom „Chránená rybia oblasť“; ak ide o časť rybárskeho revíru, aj doplnkovým značením.

(4) V chránenej rybej oblasti sa zakazuje

a) loviť ryby,

b) rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,

c) vykonávať ťažbu riečnych materiálov,

d) vysádzať nepôvodné druhy rýb.

(5) Užívateľ je povinný v chránenej rybej oblasti požiadať ministerstvo životného prostredia o súhlas na lov generačných rýb na umelý výter alebo o súhlas na lov takých rýb, ktoré sú na ujmu záujmov podľa odseku 1 v tejto oblasti; chránené druhy rýb je možné loviť až po povolení výnimky podľa osobitného predpisu.20)

(6) Ministerstvo životného prostredia môže na základe žiadosti užívateľovi povoliť na posúdenie stavu ichtyofauny v chránenej rybej oblasti vykonanie ichtyologického prieskumu. Ichtyologický prieskum v osobitne chránenej časti prírody a krajiny je možné vykonávať až po splnení podmienok podľa osobitného predpisu.21)

(7) Ak ide o verejný záujem, ministerstvo životného prostredia môže na základe vlastného zistenia alebo žiadosti užívateľa a výsledkov ichtyologického prieskumu po prerokovaní s užívateľom a správcom vodného toku chránenú rybiu oblasť zrušiť.

 

tl_files/srzsala.sk/oznamy/selice-kralova.jpg