Oznam: Predĺženiu núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 29.04.2021

Uznesenie Vlády SR č. 160/2021 Z. z.  došlo k opakovanému predĺženiu núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 29.04.2021 o ďalších 30 dní do 28. mája 2021. Čítať viac...

Mimoriadna členská schôdza

Výbor OO SRZ Šaľa v zmysle § 14 ods. 4 Stanov SRZ zvoláva na deň 4. októbra 2019 – v piatok o 17,30 hod. v Rybárskom dome v Šali, Kráľovská 33 Mimoriadnu členskú schôdzu.

 

P R O G R A M :
1. Zahájenie, schválenie programu Mimoriadnej členskej schôdze.
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej, volebnej,
návrhovej a skrutátorov).
3. Správa – zdôvodnenie konania mimoriadnej členskej schôdze.
3. Voľba delegátov na Mimoriadnu mestskú konferenciu SRZ.
4. Návrhy na úpravu Stanov SRZ.
5. Správa mandátovej a volebnej  komisie. 
6. Uznesenie.
7. Záver.