Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom

Výbor SRZ MsO Šaľa žiada svojich členov, aby dodržiavali „zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom číslo revíru : 2-3550-1-1  aj držitelia preukazu ZŤPS.  Parkovanie je povolené na základe zvláštneho povolenia, ktoré schváli výbor OO Kráľová nad Váhom na základe žiadosti a vydá hospodár Obvodnej organizácie „.