Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Výsledok rozboru vzoriek rýb odovzdaných na monitoring 2017

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje členskej základni , že v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Bratislava boli odovzdané tri vzorky na monitoring.


1.Sumec - miesto odberu rieka Váh č.2, číslo revíru : 2-4370- 1-1, lokalita Hetmín, dňa 12.10.2017, číslo protokolu 19347/2017.
2.Kapor - miesto odberu rieka Váh č.2, číslo revíru : 2-4370- 1-1, lokalita Hetmín, dňa 20.11.2017, číslo protokolu 20707/2017.
3.Pleskáč - miesto odberu rieka Váh č.2, číslo revíru : 2-4370- 1-1, lokalita Kráľová nad Váhom, dňa 24.11.2017, číslo protokolu 20470/2017.

 

Výsledok posúdenia všetkých troch vzoriek :
Posudok voči norme v kontrolovaných znakoch : JE V SÚLADE s Nariadením Komisie (ES ) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.
Podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hladín mikroprvkov a procesných kontaminujúcich látok v potravinách.