Správa povodia dolného Váhu Šaľa

Správa povodia dolného Váhu Šaľa , správca VS Kráľová upozorňuje členov SRZ Žilina, že
v súčasnej dobe sú z dôvodu zvýšených prietokov na rieke Váh zvýšené prietoky, ktoré sú
odvádzane na jalovo cez haťové polia a vodnú elektráreň. Z hore uvedeného dôvodu
doporučujeme členom SRZ lov z vodnej hladiny nevykonávať !
Ďalej je potrebné pri love z hladiny sledovať pohyb plavenín ( stromy , haluzovina ,
plávajúci plast )na hladine aj pod ňou, ktoré môžu spôsobiť nefunkčnosť motora
a neovládateľnosť člna ! Ukončenie prietokov cez haťové polia bude oznámené rybnému
hospodárovi  na VS Kráľová a to SRZ Galanta. Na pravostrannej a ľavostrannej hrádzi zdrže
sú osadené značky pozor hať, ktoré sú vzdialené od haťových polí 600m. Túto hraničnú
vzdialenosť je potrebné striktne dodržiavať z dôvodu Vašej bezpečnosti.

S pozdravom

Kemenský Jozef – vedúci vodnej stavby