Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Správa povodia dolného Váhu Šaľa

Správa povodia dolného Váhu Šaľa , správca VS Kráľová upozorňuje členov SRZ Žilina, že
v súčasnej dobe sú z dôvodu zvýšených prietokov na rieke Váh zvýšené prietoky, ktoré sú
odvádzane na jalovo cez haťové polia a vodnú elektráreň. Z hore uvedeného dôvodu
doporučujeme členom SRZ lov z vodnej hladiny nevykonávať !
Ďalej je potrebné pri love z hladiny sledovať pohyb plavenín ( stromy , haluzovina ,
plávajúci plast )na hladine aj pod ňou, ktoré môžu spôsobiť nefunkčnosť motora
a neovládateľnosť člna ! Ukončenie prietokov cez haťové polia bude oznámené rybnému
hospodárovi  na VS Kráľová a to SRZ Galanta. Na pravostrannej a ľavostrannej hrádzi zdrže
sú osadené značky pozor hať, ktoré sú vzdialené od haťových polí 600m. Túto hraničnú
vzdialenosť je potrebné striktne dodržiavať z dôvodu Vašej bezpečnosti.

S pozdravom

Kemenský Jozef – vedúci vodnej stavby