Oznam: Obmedzenia na vstup plavidlami do vyznačených miest pri vodných dielach Selice a Kráľová.

Na základe rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ako správcu toku  boli vydané obmedzenia na vstup plavidlami do vyznačených miest pri vodných dielach Selice a Kráľová. Čítať viac...

Odovzdaná vzorka sumca na monitoring rýb

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje svojej členskej základni, že v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Bratislava bola  dňa 10.09.2013  odovzdaná vzorka sumca na monitoring rýb. Miesto odberu vzorky č. revíru : 2-4370-1-1 Váh č. 2, katastrálne územie Šaľa.


Výsledok posúdenia :
Posudok voči norme v kontrolných znakoch  : Je v súlade  s Nariadením Komisie ( ES) č.1881/2006 z 19.12.2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.