Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Informácia o zvýšenom obsahu ortuti - boleň dravý na VN Liptovská Mara

I N F O R M Á C I A
o zvýšenom obsahu ortuti vo vzorke rýb – boleňa dravého naVN Liptovská Mara


Dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky rýb boleňa dravého
v rámci monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č.
3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara.


V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého
zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.


Dňa 13.09.2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie v ktorom odporučili, aby si na
VN Liptovská Mara rybári neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu
rizika pre zdravie ľudí.


Ďalej informujeme členov, že v týchto dňoch sa zabezpečuje
prostredníctvom rybárskeho hospodára ďalší odber vzorky boleňa dravého na
vyšetrenie.