Oznam: ŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Aplikovaný rupín špeciál. ! VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru :2-3550-1-1 OD 06.04.2019 DO 03.05.2019. LOV  POVOLENÝ: OD 04:00 - 04.05.2019

Informácia o zvýšenom obsahu ortuti - boleň dravý na VN Liptovská Mara

I N F O R M Á C I A
o zvýšenom obsahu ortuti vo vzorke rýb – boleňa dravého naVN Liptovská Mara


Dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky rýb boleňa dravého
v rámci monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č.
3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara.


V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého
zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.


Dňa 13.09.2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie v ktorom odporučili, aby si na
VN Liptovská Mara rybári neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu
rizika pre zdravie ľudí.


Ďalej informujeme členov, že v týchto dňoch sa zabezpečuje
prostredníctvom rybárskeho hospodára ďalší odber vzorky boleňa dravého na
vyšetrenie.