CHRÁNENÁ RYBIA OBLASŤ - Celoročný zákaz lovu rýb v CHRO


Na základe schválenia MŽP SR a ichtyológa pre západoslovenskú oblasť,

bola zriadená dňom 01.01.2015 Chránená rybia oblasť

na revíri č. 2 – 4370 – 1 – 1, Váh č.II. v lokalite zimoviska rýb na Váhu

pod VD Kráľová, s nasledovnou špecifikáciou v celozväzovom

a miestnom rybolovnom poriadku:


č. rev., rozloha, názov revíru

2-4370-1-1, 300 ha, Rieka Váh č.2


Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť / CHRO/

- Celoročný zákaz lovu rýb v CHRO - časť revíru ohraničená

telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom

umelého polo ostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty

na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými

stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo

v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené).

Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Výbor MsO

Výbor MsO

Zoznam výboru SRZ OO, MsO Šaľa ako aj KK a DK komisie pre volebné obdobie 2010 - 2014.

Povolenky

Povolenky

Predaj povoleniek v aktuálnom roku, poplatky a ceny povoleniek v aktuálnom roku.

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotografie z brigád, výlovu rýb zarybnenia, revírov SRZ MsO Šaľa ďalšie iné.

Brigády

Brigáda

Dátum, miesto konania, zraz brigádnikov a zoznam odpracovaných brigád.

Naše revíry

Naše revíry

Podrobné informácie a fotografie revírov SRZ MsO Šaľa.

Zákony

Zákony

Zákon o rybársvte, zákon o pytliactve, vyhláška o rybárstve, rybárska strážstanovy zväzu.